Zorgverzekeraars (onderhandelingsresultaat)

d.d. 23-11-2020
01-10-2020 tot 01-10-2021 (12 mnd.)
12-mnds=2,5%: 2,5% per 1-10-20
Er is een werkcode afgesproken tussen vakorganisaties en verschillende bedrijven binnen de financiële dienstverlening met als doel te komen tot één arbeidsmarkt voor alle werkenden. De uitgangspunten van de werkcode zullen binnen het Sectorfonds worden besproken. Partijen gaan na in hoeverre de Cao voor de Zorgverzekeraars in lijn is met de werkcode.
Medewerker

Sonneborn Refined Products (onderhandelingsresultaat)

d.d. 04-11-2020
01-07-2020 tot 01-10-2021 (15 mnd.)
12-mnds=1,8% (2,25% in 15 maanden): 2,25% per 1-7-20
Sonneborn zal zich gedurende de cao-periode inspannen om 2 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in de organisatie een plek te geven.
Medewerker, Maatschappij

AOC (onderhandelingsresultaat)

d.d. 10-09-2020
01-05-2020 tot 01-07-2021 (14 mnd.)
12-mnds=1,71% (2% in 14 maanden): 2% per 1-10-20
AOC gaat met werknemers in gesprek om de uitwerking en effecten van de huidige TOR-regeling te bespreken en te bezien of aanpassingen van de TOR-regeling wenselijk en mogelijk zijn. Dit wordt bekeken in samenhang met een mogelijke invoering van een RVU-regeling die het mogelijk maakt om, onder voorwaarden, maximaal 3 jaar voor AOW eerder te stoppen met werken. Het is aan CAO-partijen om eventuele afspraken door te voeren.
Medewerker

Emerald Kalama Chemical (onderhandelingsresultaat)

d.d. 28-08-2020
01-04-2020 tot 01-04-2022 (24 mnd.)
12-mnds=2,5% (5% in 24 maanden): 2% per 1-4-20 + 0,5% per 1-10-20 + 2% per 1-4-21 + 0,5% per 1-10-21
De variabele beloning bestaat uit maximaal vier site doelstellingen in combinatie met de wereldwijde EBITDA. De beloning bedraagt maximaal 10% van het bruto jaarinkomen. De berekeningsmethodiek en doelstellingen worden jaarlijks afgestemd met de vakbond en ondernemingsraad.
Medewerker

DSM (onderhandelingsresultaat)

d.d. 28-02-2020
01-04-2020 tot 01-04-2022 (24 mnd.)
12-mnds=3,15% (6,3% in 24 maanden): 2% per 1-7-20 + 2% per 1-7-21 + 1,15% per 1-7-20 + 1,15% per 1-7-21
De loonstijging van 2x1,15% betreft effect van 2x nominale verhoging van €1.000. Pakket aan ‘generatieproof’ regelingen, die tegemoetkomen aan de wensen van medewerkers in de verschillende levensfasen, waaronder: verbetering ouderschapsverlof, aanvullend geboorteverlof, verbetering faciliteiten mantelzorgers en effectief verlofmanagement ter vermindering werkdruk. Regeling voor een DSM bedrijfs-AOW (primeur in Nederland). Invoering van één regeling voor resultaatbeloning binnen DSM is bij goede bedrijfsresultaten.
Bedrijf, Medewerker, Maatschappij, Pensioenakkoord

Sweco (onderhandelingsresultaat)

d.d. 09-01-2020
01-01-2020 tot 01-07-2020 (6 mnd.)
12-mnds=4% (2% in 6 maanden): 2% per 1-3-20
Looptijd van een half jaar. Beleidsmatig heeft Sweco SROI verankerd binnen het thema Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). SROI houdt in het opnemen door de overheid van sociale voorwaarden, eisen en/of wensen bij de inkoop van diensten, werken en/of leveringen, met als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsmarktparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt o.a. vanuit de landelijke banenafspraak.
Medewerker, Maatschappij

Verzekeraars (Principeakkoord)

d.d. 17-12-2019
01-01-2020 tot 01-01-2021 (12 mnd.)
12-mnds=3,25%: 3,25% per 1-2-20
Naast loonafspraken hebben partijen uitgebreid gesproken over vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en de ontwikkeling van arbeidskosten. Gezamenlijke uitwerking van de Werkcode financiële sector, de beheersbaarheid van de kosten van de middelloonregeling en CDC-regeling bij een dalende rente en het invullen van een nieuw en modern functiewaarderings- en beloningssysteem, inclusief een regeling voor de financiële gevolgen bij een teruggang in functie en arbeidsmarkttoeslagen.
Medewerker

Horeca (onderhandelingsresultaat)

d.d. 03-12-2019
01-01-2020 tot 01-01-2021 (12 mnd.)
12-mnds=3%: 3% per 1-1-20
De cao kan enerzijds verbetering voor werknemer bieden en anderzijds beperkte verlichting bieden aan werkgevers bij de uitvoering van de Wet arbeidsmarkt in balans.
Medewerker, Maatschappij

VGZ (onderhandelingsresultaat)

d.d. 07-11-2019
01-01-2020 tot 01-06-2021 (17 mnd.)
12-mnds=3% (4,25% in 17 maanden): 3% per 1-1-20 + 1,25% per 1-1-21
“Gezondste cao van Nederland”: financiële gezondheid, gezonde loopbaan, gezonde balans in elke levensfase en gezonde arbeidsmarkt. Leden De Unie wijzen akkoord af.
Medewerker, Maatschappij