Continuering AWVN-werkgeversbijdrageregeling in 2018

5 februari 2018

De AWVN-werkgeversbijdrageregeling is ook in 2018 weer van kracht. De hoogte van de bijdrage in 2018 is €20,63 per werknemer.

De Stichting Fonds Industriële Bonden is belast met de inning, verantwoording en verdeling van de bijdragen over de deelnemende bonden. Voor het vaststellen van het bedrag van de bijdrage gaat het FIB uit van het totale aantal werknemers dat in dienst is van de onderneming of de onderdelen van de onderneming waarop de overeenkomst betrekking heeft – dat wil zeggen: alle onder de werkingssfeer van de cao vallende werknemers (zowel georganiseerde als ongeorganiseerde werknemers).
Voor vragen / opmerkingen / observaties over de AWVN-werkgeversbijdrageregeling: neem contact op met Monica Wirtz (wirtz@awvn.nl).