Gemeenten (Principeakkoord)

d.d. 28-06-2019
01-01-2019 tot 01-01-2021 (24 mnd.)
12-mnds=3,13% (6,25% in 24 maanden): 3,25% per 1-10-19 + 1% per 1-1-20 + 1% per 1-7-20 + 1% per 1-10-20
Afspraken over de salarisontwikkeling, de transitievergoeding, een werkgeversbijdrage, en verlof en vitaliteit. De looptijd van 24 maanden geeft de cao-partijen de gelegenheid de gemaakte procesafspraken goed uit te werken, en gemeenten de tijd en rust om de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) te implementeren.
Duurzame inzetbaarheid, Flexibiliteit werknemer

Gemeenten (onderhandelingsresultaat)

d.d. 10-11-2023
01-01-2024 tot 01-04-2025 (15 mnd.)
12-mnds=4,8% (6% in 15 maanden): 4,75% per 1-1-24 + 1,25% per 1-10-24
Het aantal bovenwettelijke vakantiedagen wordt per 1-1-2025 verhoogd naar 8.
Medewerker, Maatschappij

Gemeenten (Principeakkoord)

d.d. 21-02-2023
02-01-2023 tot 01-01-2024 (11 mnd.)
12-mnds=8,7%: 6,7% per 2-1-23 + 2% per 2-1-23
AWVN-raming 2-1-23 bij €240. Thuiswerkvergoeding €3/dag. Extra bovenwettelijke vakantiedag. 5 mei jaarlijks vrij. Aanvullend ouderschapsverlof 100% eerste 9 weken. Afschaffing derde jaar loondoorbetaling ziekte.
Maatschappij

Gemeenten (Principeakkoord)

d.d. 03-11-2021
01-01-2021 tot 01-01-2023 (24 mnd.)
12-mnds=1,95% (3,9% in 24 maanden): 1,5% per 1-12-21 + 2,4% per 1-4-22+ eenmalige uitkering van €1200
Thuiswerkvergoeding €2 netto per thuiswerkdag. Harmonisatie bovenwettelijke vakantiedagen naar 6. Betaald ouderschapsverlof met keuzemogelijkheden.
Medewerker

Gemeenten (Principeakkoord)

d.d. 04-07-2017
01-05-2017 tot 01-01-2019 (20 mnd.)
12-mnds=1,5% (2,5% in 20 maanden): 1% per 1-8-17 + 1,5% per 1-1-18
Afspraken over flexibiliteit, harmonisatie verlof en bewust belonen. 5 oktober ledenraadpleging. Het Individueel Keuzebudget stijgt in twee stappen met 0,75%.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget, Flexibiliteit werknemer

Gemeenten (Principeakkoord)

d.d. 28-01-2016
01-01-2016 tot 01-05-2017 (16 mnd.)
12-mnds=2,55% (3,4% in 16 maanden): 3% per 1-1-2016 + 0,4% per 1-1-2017
Afspraken over co-creatie, generatiepact en werkgroep (balans) flexibiliteit en zekerheid. VNG: Het akkoord is een kortdurende cao met procesafspraken en een loonafspraak. Het is een ‘beleidsarme’ cao.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen

Gemeenten

Looptijd nieuwste cao: 1-1-2024 tot 1-4-2025
Status: Cao expireert over 14 maanden.
Ook bekend als: VNG
Kenmerken: Bedrijfstakcao in de sector Overheid, cao-code: 1630

18K (onderhandelingsresultaat)

d.d. 01-04-2019
01-01-2019 tot 01-01-2020 (12 mnd.)
12-mnds=2,5%: 2,5% per 1-1-19
Onderzoek: aansluiting zoeken bij cao gemeenten. Vitaliteitsbudget van €250 NETTO naar rato van formele arbeidsduur per week per medewerker voor besteding in het kader van vitaliteit.
Duurzame inzetbaarheid

INTOS (cao-tekst)

d.d. 01-01-2019
01-01-2019 tot 01-01-2023 (48 mnd.)
anders
Salarisontwikkeling gemodelleerd op CAO gemeenten.

INTOS (cao-tekst)

d.d. 04-07-2018
01-05-2017 tot 01-01-2019 (20 mnd.)
anders
De salarisschalen van INTOS zijn afgeleid van de salaristabellen behorend bij de CAO gemeenten. De procentuele salarisschaalstijgingen binnen de salarisschalen van deze salaristabellen worden onverkort doorgevoerd in de INTOS-salarisschalen.
AWVN icon