Cao’s in de media

Cao-kijker is dé informatiebron over recente cao-ontwikkelingen.
Bijgewerkt op 22-02-2018 15:30: Nieuw akkoord

Cao-seizoen verloopt rustig

14 februari 2018

De cao-onderhandelingen van 2018 verlopen tot dusver in een normaal tempo. In januari kwamen 22 akkoorden tot stand voor 120.000 werknemers. De gemiddelde contractloonstijging in de afgelopen maand bedroeg 2,01 procent, vrijwel gelijk aan dat van december (2,0 procent). In heel 2018 verlopen 367 cao’s voor 2,2 miljoen werknemers.

Continuering AWVN-werkgeversbijdrageregeling in 2018

5 februari 2018

De AWVN-werkgeversbijdrageregeling is ook in 2018 weer van kracht. De hoogte van de bijdrage in 2018 is €20,63 per werknemer. De Stichting Fonds Industriële Bonden is belast met de inning, verantwoording en verdeling van de bijdragen over de deelnemende bonden. Voor het vaststellen van het bedrag van de bijdrage gaat het FIB uit van het totale aantal werknemers dat in dienst is van de onderneming of de onderdelen van de onderneming waarop de overeenkomst betrekking heeft – dat wil zeggen: alle onder de werkingssfeer van de cao vallende werknemers (zowel georganiseerde als ongeorganiseerde werknemers). Voor vragen / opmerkingen / observaties over de AWVN-werkgeversbijdrageregeling: neem contact op met Monica Wirtz (wirtz@awvn.nl).

Het eerste cao-journaal van 2018 met en van Anne Wouters

18 januari 2018

Anne Wouters met het laatst nieuws rond cao's en cao-onderhandelingen. Onderwerpen:
- Arbeidsvoorwaardennota AWVN
- Ontwikkelingen bij de FNV (vertrek FNV, nieuwe campagne)
- Oproep CNV over arbeidsmarkt
- Cao-seizoen 2018

2017: 200 miljoen extra voor opleiding werkenden

18 januari 2018

​In 2017 hebben werkgevers 200 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor opleiding en ontwikkeling van werkenden. Het betreft geld dat via nieuwe persoonlijke keuzebudgetten (pkb) terecht komt bij ongeveer 400.000 werknemers die afgelopen jaar een nieuwe cao kregen.

Arbeidsvoorwaardennota 2018 van werkgeversorganisaties: “Werken aan balans en innovatie”

13 januari 2018

Werkgevers: 'Met vakbonden werken aan draagvlak en vernieuwing cao's'
Vernieuwing van arbeidsvoorwaarden en cao’s moet gebaseerd zijn op een zo breed mogelijk draagvlak onder werkenden.
Zonder breed draagvlak is het niet mogelijk om doeltreffende antwoorden te geven op voortsnellende digitalisering, robotisering en internationalisering en om beleid te ontwikkelen om mensen gezonder langer te laten werken. De vakbonden kunnen een belangrijke rol spelen om dat draagvlak te realiseren. Verdieping van het onderling vertrouwen met de bonden heeft in 2018 daarom prioriteit.
Volledig persbericht
<

Overig

Kortetermijnraming december 2017

20 december 2017

De economische groei zet volgend jaar door. Het bbp neemt, net als in 2017, toe met meer dan 3%. Dergelijke groeipercentages hebben zich sinds 2007 niet meer voorgedaan. Hierdoor is volgend jaar sprake van hoogconjunctuur. Alle bestedingen dragen bij aan de economische groei.

Cao-journaal over recente acties rondom cao-onderhandelingen

14 december 2017

Adviseur arbeidsvoorwaardeninformatie Hendrik Noten van werkgeversvereniging AWVN met het laatste nieuws rond cao's en cao-onderhandelingen. Onderwerpen:
- Acties afgelopen tijd rondom onderhandelingen cao
- Cao's vleesbranche, Post NL en onderwijs
- Lerarenstaking
- Vooruitblik eindevaluatie 2017

2017: 3,5 miljoen werknemers met nieuwe cao

14 december 2017

In 2017 kregen 3,5 miljoen werknemers een nieuwe cao. Dat is de 70 procent van alle werknemers die onder een cao vallen. Daarmee was 2017 een ‘vruchtbaar’ en ‘relatief soepel verlopend’ cao-jaar ondanks een oplopend aantal acties.

Cao-journaal: Vooruitblik op cao-seizoen 2018

30 november 2017

Adviseur arbeidsvoorwaardeninformatie Laurens Harteveld van werkgeversvereniging AWVN met het laatste nieuws rond cao's en cao-onderhandelingen. Onderwerpen:
- Chipmaker ASML kiest voor minder flex
- Nieuw licht op omzetgroei MKB
- Terugblik op lopend cao-seizoen 2017
- Vooruitblik op cao-seizoen 2018

Overig

Perspectiefnota 2018 van De Unie

24 november 2017

Duurzame loonontwikkeling De staat van ondernemend Nederland biedt veel kansen. De bedreigingen bieden we het hoofd door relatieve arbeidsrust, een hoogwaardige kenniseconomie en een hoge arbeidsproductiviteit. Vakorganisaties hebben hier een groot aandeel in gehad. Een pas op de plaats toen het slechter ging. Gematigde loonstijging na de crisis. Inmiddels zijn alle geleerden het erover eens: het is tijd voor loonontwikkeling. Voor De Unie is het uitgangspunt dat de loonruimte per bedrijf grotendeels omgezet moet worden in loonontwikkeling. Daarnaast zal de ruimte worden benut voor verbetering van de inzetbaarheid van werknemers. Deze combinatie noemen we “duurzame loonontwikkeling”. Werknemers zijn dan ook in de toekomst in staat waarde toe te voegen en hebben daarmee de hand in hun eigen loonontwikkeling.